Vedtægter

Hans Milter Pedersen

Vedtægter for "Le Gourmet Affame"

 

§ 1

Foreningens navn er: ”Le Gourmet Affame”

 

§ 1.1

Foreningen har hjemsted på Mackies Pizza, Århus

 

§2

Foreningens formål er at styrke sammenholdet blandt foreningens medlemmer gennem kulturelle og kulinariske oplevelser.

 

§ 2.1

Foreningen tager afstand fra partipolitik – især socialdemokratiet og det til venstre herfor.

 

§ 2.2

Foreningen tager ubetinget afstand fra fedtfattig mad og fra Anne Larsen, der har vanæret dansk madkultur.

 

§ 3

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

§ 3.1

Der afholdes generalforsamling indenfor 3. Kvartal hvert år, og denne skal afholdes et sted.

 

§ 3.2

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel af generalsekretæren.

 

§ 3.3

Dagsordenen ved generalforsamlingen skal som minimum indeholde flg. punkter:

 

§ 3.3.1 Valg af dirigent

§ 3.3.1.1 Valg af dirigent fejres ned omgående indtagelse af 2 genstande. 1 Blå Thor og en Skarp

§ 3.3.2 Président’ens beretning

§ 3.3.3 Aflæggelse og godkendelse af regnskab

§ 3.3.4 Behandling af indkomne forslag

§ 3.3.4.1 Behandling af indkomne forslag kan om nødvendigt udskydes, såfremt der ikke er synlige tegn på beruselse.

§ 3.3.5 Hyldes af vinderen af Presidents Cup, der samtidig overtager hvervet som President. Såfremt der ikke er kæret en vinder af President Cup træder § 3.3.5a i kræft

§ 3.3.5a: Valg af president

§ 3.3.6: Valg af Vicepresident, Cassier, Secretaire

§ 3.3.7 Valg af: Bødefører

§ 3.3.8 Valg af: Revisor

§ 3.3.9 Fastsættelse af retningslinier for bestyrelsens arbejde.

§ 3.3.10 Fastsættelse af retningslinier for regnskabets udformning.

§ 3.3.11 Fastsættelse af mødedatoer for det kommende kalenderår. Ændring af disse kan dog ske som beskrevet i § 7.2

§ 3.3.12 Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og bødetakster m.v. Ændringer vedr. disse kan dog ske på almindelige medlemsmøder i henhold til § 7.4 og § 7.5

§ 3.3.13 Kåring af årets mand inden for foreningens rækker. Såfremt der ikke er egnede kandidater indenfor foreningens rækker kan der vælges en mand udenfor foreningens rækker. For at komme i betragtning skal man have foretaget noget klart kvindeundertrykkende.

§ 3.3.14 Eventuelt

 

§ 3.4

Alle foreningens medlemmer kan fremsætte forslag til vedtægtsændringer direkte på generalforsamlingen.

 

§ 3.4.1 Vedtægtsændringer kræver godkendelse af mindst 2/3 af de, ved generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

§ 3.4.2 Godkendelse af forslag i henhold til § 3.3.10 kræver alene simpelt flertal for godkendelse.

§ 3.4.3 De enkelte, i henhold til § 3.3.5 valgte bestyrelsesmedlemmer er valgt for en periode af 1. År. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen er pligtig til at arbejde efter de, af generalforsamlingen fastsatte retningslinjer.

 

§ 4

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når minimum 2/3 af foreningens medlemmer ønsker det.

 

§ 5

Foreningen kan aldrig have mere end 6 medlemmer. For at blive optaget som medlem skal følgende kriterier opfyldes.

a) Man skal være en mand, der vejer mellem 80 og 100 kg. Dispensation for en periode af et år skal søges hos présidenten senest 3 mdr. før en ordinær generalforsamling. Dispensation kan ikke afslås.

b) Man er blevet anbefalet af et af foreningens medlemmer.

c) Man er foreløbigt godkendt af et flertal af den til enhver tid siddende bestyrelse.

d) Man skal, på værdig vis, have deltaget på prøve i et medlemsmøde.

e) Såfremt ovenstående betingelser er opfyldt, kan man optages som medlem, såfremt 2/3 af den til enhver tid siddende bestyrelse godkender dette.

 

§ 5.1

Aktive medlemmer kan overføres til passive medlemmer i op til et år.

 

§ 5.2

Kontingent for passive medlemmer udgør 1/6 af årskontingentet for aktive medlemmer, dog skal kontingentet for passive medlemmer mindst udgøre sammen beløb, som den del af kontingentet, der overføres til særlige formål.

 

§ 5.3

Medlemmer af ”Le Gourmet Affame” hæfter ikke for gæld optaget i foreningens navn, medmindre der foreligger klar accept fra alle foreningens medlemmer.

 

§ 6

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren med minimum 3 måneders varsel.

 

§ 7

Der afholdes medlemsmøde efter ønske – dog mindst en gang pr. kvartal. Den sidste lørdag før et medlems bryllup er automatisk medlemsmøde, og udsendelse af indbydelse er ikke påbudt. Ved dette møde er der mødepligt for brudgommen.

 

§ 7.1

Medlemsmøder arrangeres på skift af medlemmerne. Dog skal de under § 7 nævnte, automatisk indtrufne medlemsmøder, altid arrangeres af présidenten.

 

§ 7.2

De på generalforsamlingen fastsatte mødedatoer kan ikke ændres, med mindre alle foreningens medlemmer er enige heri. Evt. ændringer kan ske telefonisk.

 

§ 7.3

Ved særlige arrangementer må skønne kvinder medtages efter behov. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, må medlemmerne medtage deres samlever.

 

§ 7.3.1

Medtager man sin kone/samlever til et medlemsmøde. Skal denne fornærmes.

 

§ 7.4

Det medlem, der arrangerer et medlemsmøde, kan fastsætte temporære love, som dog alene er gældende for dette arrangement.

 

§ 7.5

Bødetakster for overtrædelse af temporære love må ikke overstige de til enhver tid gældende bødetakster vedtaget af generalforsamlingen.

 

§ 7.5.1

Et medlem kan maximalt udløse 2 x højeste bødetakst i temporære bøder pr. møde.

 

§ 7.6

Såfremt foreningens faste love og de temporære love er modstridende, er de temporære love gældende.

 

§ 7.7

Det medlem, der arrangerer et møde, skal sende skriftlig indbydelse med minimum 3 ugers varsel.

 

§ 7.8

Den i henhold til § 7.7 udsendte indbydelse skal som minimum indeholde angivelse af tid, sted og temporære love.

 

§7.9

Ved medlemsmøder, der starter tidligere end kl. 14.00 skal medlemmerne have mulighed for en søvn før aftens-middagen

 

§ 7.10

Ved medlemsmøde rafles om opvasken. Ved oprydning/opvask skal der altid være 2 deltagere i køkkenet. Der rafles med en terning. De to første, der slår en sekser starter i køkkenet. Derefter skiftes ud blandt køkkenpersonalet hver gang der slås en sekser.

 

§ 7.11

Hvert medlemsmøde indledes med at medlemmerne vejes. Der gives bøde for vægtændring i henhold til sidste vejning efter følgende takst:

- ved stigning i vægtkr. 10,00 pr. kg. ændret legemsvægt

- ved fald i vægtkr. 20,00 pr. kg. ændret legemesvægt.

 

§ 8

Foreningens regnskab skal aflægges efter god regnskabsskik, samt efter de af generalforsamlingen udsendte retningslinjer.

 

§ 9

Foreningen regnskabsår er fra 1/7 til 30/6.