Vedtægter

Hans Milter Pedersen

Love for Fyns Skak Union

 

§ 1 - Navn og hjemsted

Unionens navn er FYNS SKAK UNION (FSU), og dens hjemsted er formandens adresse.

FSU, der er stiftet den 15. maj 1927, danner 3. hovedkreds inden for Dansk Skak Union

(DSU). Hovedkredsens indre administration ordnes selvstændigt inden for rammerne af

DSUs love.

 

§ 2 - Formål

FSU har til formål:

At samle skakklubberne i 3. Hovedkreds.

At virke for skakspillets udbredelse og udvikling i området.

At øge spillestyrken hos hovedkredsens medlemmer.

At skabe fællesskab og kammeratskab blandt skakspillerne.

At være bindeleddet mellem skakklubberne.

 

§ 3 - Virkemidler

For at virkeliggøre ovennævnte formål kommer følgende virkemidler særligt i betragtning:

a. Afholdelse af en holdturnering. Holdturneringen spilles hvert år i tilslutning til

DSUs divisionsturnering.

b. Afholdelse af en koordineret enkeltmandsturnering om Fynsmesterskabet.

c. Afholdelse af en pokalturnering for hold samt en pokalturnering der spilles hvert år

i tilslutning til DSUs pokalturnering.

d. Rådgivningsvirksomhed gennem udveksling af erfaringer og ideer.

 

§ 4 - Hovedkredsens medlemmer

a. Enhver skakklub kan blive medlem af hovedkredsen, dog skal klubben have mindst

8 medlemmer for at opnå stemmeret på hovedkredsmødet (delegeretmødet).

b. Alle klubmedlemmer skal tilmeldes hovedkredsen, og derigennem Dansk Skak

Union. Alle betaler det fastsatte kontingent til hovedkredsen, samt det af Dansk

Skak Union fastsatte kontingent.Love for Fyns Skak Union

 

§ 5 - Hovedkredsmødet (Delegeretmødet)

a. Hovedkredsmødet er FSU’s højeste myndighed.

b. Hovedkredsmødet afholdes ordinært hvert år mellem 15. februar og påske samt

ekstraordinært, når forretningsudvalget (FU) eller mindst 6 klubber forlanger det.

c. Indvarsling ledsaget af dagsorden foretages af FU med 1 måneds varsel og sker

skriftligt til klubformændene ved almindeligt brev, e-mail samt offentliggørelse på

Fyns Skak Unions officielle hjemmeside.

d. Adgang til hovedkredsmødet og ret til at deltage i dettes forhandlinger har ethvert

medlem af hovedkredsen.

e. Stemmeret udøves af klubformændene, således at hver klub har så mange stemmer,

som den har medlemmer.

f. Klubformænd kan ved skriftlig fuldmagt overdrage deres stemmeret til ethvert

andet medlem af sin egen klub. En enkelt person må gennem fuldmagt kun

repræsentere én klub.

g. Stemmetal opgøres pr. 31. januar.

h. Hvert FU-medlems stemme udgør 1 % af de fremmødte klubbers stemmetal opgjort

ved mødets begyndelse.

i. Nye klubber, der indmeldes efter nævnte dato, har dog stemmeret med det antal

medlemmer, hvormed de indmeldes.

j. Forslag, der ønskes behandlet på hovedkredsmødet, skal være formanden i hænde

senest 14 dage før mødets afholdelse, dog må forslag til lovændringer være indsendt

inden 15. januar.

k. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal med undtagelse af lovændringer, som

kun gyldigt kan vedtages, når forslaget opnår mindst 2/3 af samtlige afgivne

stemmer.

l. På det ordinære hovedkredsmøde aflægger formanden beretning, og kassereren

fremlægger regnskabet, der forud skal være offentliggjort eller tilsendt klubberne i

januar kvartal.

m. Der foretages valg:

Af de forretningsudvalgsmedlemmer, der er på valg

Af en suppleant til FU (for et år ad gangen)

Af 2 revisorer

Af 1 revisorsuppleant (for 1 år ad gangen)

n. Hovedkredsmødet fastsætter reglementer for hovedkredsens turneringer.

Hovedkredsmødet har ret til at indstille til DSU, at en klub eller en person, som

efter hovedkredsmødets skøn modarbejder DSUs interesser, ekskluderes.Love for Fyns Skak Union

 

§ 6 - Forretningsudvalget

a. ”Forretningsudvalget (FU) består af 5 personer. Formand, Kasserer, Sekretær,

samt indtil 2 FU-Medlemmer. Hvis ikke det er muligt at vælge 5 personer til

forretningsudvalget, kan forretningsudvalget fastsættes med minimum 3

medlemmer.

b. I ulige år vælges formand og 1 FU medlem. I lige år vælges kasserer, sekretær og 1

FU medlem.

c. FU fastsætter selv sin forretningsorden.

d. FU varetager under ansvar over for hovedkredsmødet den daglige ledelse af FSU.

e. Unionen tegnes dagligt af formand og kasserer, sammen eller hver for sig

f. FU er forpligtet til at lade sig repræsentere på DSUs hovedbestyrelsesmøder -

primært ved formanden.

g. FU udpeger ledere af holdturneringen, pokalturneringen og

enkeltmandsturneringen. Herudover udpeges redaktør af hovedkredsbladet, samt

til andre opgaver, hvor FU finder det nødvendigt med en ansvarlig leder.

h. FU kan bevilge et honorar for påtagelsen af større arbejdsopgaver.

i. FU foretager indstilling til DSUs hæderstegn og initiativpræmie.

j. FU kan ved enstemmighed udpege æresmedlemmer af FSU.

 

§ 7 - Kontingentet

a. Klubberne betaler kontingent efter antallet af medlemmer, og kontingentet

indkasseres kvartalsvis den første måned i hvert kvartal. Enkeltmedlemmer,

herunder klubber med under 8 medlemmer, betaler dog forud for et år ad gangen.

b. Forandringer i klubbernes medlemsfortegnelse meddeles skriftligt

hovedkredskassereren på de dertil indrettede skemaer.

c. Komplet medlemsfortegnelse skal ligeledes indsendes til hovedkredskassereren, når

denne skønner det nødvendigt og anmoder om dette. For klubberne beregnes

forandring i medlemstal samt udmeldelse af DSU og hovedkredsen fra et

kvartalsskifte. Sker sådanne ændringer mellem 2 kvartalsskifter, skal klubben

betale kontingent for hele det kvartal, i hvilket pågældende ændring eller

udmeldelse er sket.

d. En person kan slettes som medlem på grund af kontingentrestance.

 

§ 8 - Opløsning

Hovedkredsens aktiver skal i tilfælde af ophør anvendes til skaklige formål efter sidste

hovedkredsmødes nærmere bestemmelse. Til opløsning af hovedkredsen (FSU) kræves et

flertal på 4/5 af de afgivne stemmer.Love for Fyns Skak Union

 

§ 9 - Overgangsbestemmelser...

Ved hovedkredsmødet 1982 foretages valgene efter nærværende love, som i øvrigt træder i

kraft efter afslutningen af hovedkredsmødet. Alle tidligere love er herefter bortfaldet.